Toastmasters Europe - Claddagh Toastmasters       
   
Claddagh Toastmasters
Toastmasters Europe 
Public url for this Club
http://claddagh.tmclub.eu

Username:

Password:

 Remember meI forgot my password

Don't have an account yet?
You can register for FREE


Spring Conference - 01 May 20

easy-Speak Training


District 59 Belgium, France, Luxembourg, Netherlands, Monaco

District 95 Denmark, Germany, Norway, Sweden

District 107 Andorra, Portugal and Spain

District 108 Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and Poland

District 109 Austria, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Lichtenstein, FYR Macedonia, San Marino, Switzerland and Vatican City

District 110 Croatia, Czech Republic, Hungary, Rep. of Moldova, Romania, Slovakia and Ukraine

District U Undistricted Clubs in Europe


Benefits  

Here are the features, benefits and value of being a practicing member of Claddagh Toastmasters:

Features/Gnéithe

“We have…./Tá againn …"

Benefits/Tairbhí

“It will../Déanfaidh sé.."

Value/ Torthaí

“Which Means…/ Rud a chiallaíonn…"

Workshop-based Communication skills training


Oiliúint i  scileanna cumarsáide tré mhodh ceardlainne

 Improved Communication skills
 

Feabhsú ar scileanna cumarsáide

Better teamwork
Improved morale
Increased productivity

Obair bhuíne níos fearr
Ardu meanman
Méadú táirgiúlachta

Company/Community- sponsored training programs


Cláracha oiliúna urraithe ag an bPobal nó ag an gComhlacht

Overcome anxiety and fear of public speaking
 
 
An eagla roimh oráidíocht phoiblí a shárú

Self confidence
Career advancement
 
Ardú féin-mhuiníne agus dul chun cinn sa ghairm bheatha

Weekly/fortnightly meetings

Cruinnithe seachtainiúla agus coicísiúla

Reinforce lessons learned continually

Daingniú  leanúnach ar an méid a fhoghlaimítear

 Skills learned are used and retained

Usáid agus coinneáil na scileanna a fhoghlaimítear

Opportunity for leadership roles


Deiseanna rólanna ceannaireachta a chleachtadh

Improved leadership skills

 
Feabhsú ar scileanna ceannaireachta

Improved management and increased productivity

Feabhas ar bhainistíocht agus ardú táirgiúlachta

Low cost/very economical
 
Costas íseal/an-tíosach

Welcome to everyone to benefit from the program


Seans ag cách tairbhe a bhaint as an gclár

Great return on investment
 
Toradh iontach ar  infheistíocht

Mutually supportive training environment


Oiliúint i dtimpeallacht  cóimheasa

Enhances teamwork and morale


Feabhsú ar obair bhuíne agus ardú meanman

Decreased turn over and improved customer service

Isliú athrúchán foirne agus feabhas ar sheirbhís do chustaiméirí

Prepared Speeches


Oráidí réamh- ullmhaithe

Train employees how to structure presentations for maximum effectiveness

Oiliúint do fhostaithe i gcur i láthair léiriúchán éifeachtacha

Effective meetings and better communication with customers.

Cruinnithe éifeachtacha agus cumarsáid níos fearr le custaiméirí

Table topics
 
 
Ábhair bhoird

Teaches how to think fast and react to crisis


Forbraítear cumas smaoineamh as a sheasamh agus déileáil le géarchéim

Enhance confidence and poise under pressure

Níos mó féinmhuiníne agus staidiúire  in aimsir an  bhrú

Critical evaluations


Meastóireacht chriticiúi

Improves ability to coach and help team mates


Forbraítear scileanna oiliúnóra

Smoother team functioning better performance.

Obair bhuíne níos éifeachtaí agus feidhmíocht níos fearr

A key benefit for all employees
 

Mórthairbhe do chách
Enhance your job satisfaction and career.
 

Níos mó sásaimh as post

Employee retention
Career enhancement

Fostaithe a choinneáil
Forbairt ghairmiúil

Meetings are kept lively and fun


Cruinnithe beoga, taitneamhnacha

Improve enjoyment of your job


Níos mó taitnimh a bhaint as do phost

People who enjoy themselves will perform better

Is fearr a oibríonn an té a bhaineann taitneamh aisti

Opportunity to meet fellow employees from other areas of the Company/ organisation

Seans bualadh le comhfhostaithe ó ranna eile den  chomhlacht

Enhance diversity and teamwork

 
Níos mó éagsúlachta agus obair bhuíne

Improved productivity
Less absenteeism
 
Ardú táirgiúlachta
Isliú neamhláithreachai

Work at your own pace


Foghlaim  féinluais

Adapt with flexibility to employee/company schedule


Cur in oiriúnt go solúbtha do sceideal an chomhlachta

No disruption or loss of productivity


Gan aon chur isteach ar tháirgiúlacht

Training on how to properly conduct a meeting

Oiliúint ar chruinniú a stiúradh i gceart
Improve quality and results of meetings

Ardú chaighdeán na gcruinnithe agus ar thorthaí na gcruinnithe
Increased productivity and Morale

Ardú tairgiúlachta agus ardú meanman

Active participation in the training


Rannphairtíocht ghníomhach san oiliúint

Assist employees to learn by doing with help from fellow club members

Cabhrú le fostaithe foghlaim tré chleachtadh le cabhair ó chomhbhaill

Better teamwork, morale and productivity


Obair bhuíne níos fearr 
Ardú meanman agus ardú táirgiúlachta

Leadership development programs

Cláracha  i bhforbairt ceannaireachta

Directly improve leadership skills

Feabhsú go díreach ar scileanna ceannaireachta

Reduced “churn” and better mangers

Bainisteoirí níos éifeachtacha
Ísliú ar athrúchán foirne

 

Toastmaster Automation v2.20 - Powered by easy-Speak   © 2005-19 MalW

Terms and Conditions (Revised 2018-04-23)       Privacy Policy (Revised 2018-04-23)
The names Toastmasters International and all other Toastmasters International trademarks and copyrights are the sole property of Toastmasters International
This website is developed, supported and financed by Toastmaster members for use in their own clubs and is only available to Toastmaster clubs. It is not financed or supported by Toastmasters International in any way.