Toastmasters Europe - Het Sprekersgilde       
   
Het Sprekersgilde
Toastmasters Europe 
Public url for this Club
http://hetsprekersgilde.tmclub.eu

Username:

Password:

 Remember meI forgot my password

Don't have an account yet?
You can register for FREEeasy-Speak Training


District 59 Belgium, France, Luxembourg, Netherlands, Monaco

District 95 Denmark, Germany, Norway, Sweden

District 107 Andorra, Portugal and Spain

District 108 Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and Poland

District 109 Austria, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Lichtenstein, FYR Macedonia, San Marino, Switzerland and Vatican City

District 110 Croatia, Czech Republic, Hungary, Rep. of Moldova, Romania, Slovakia and Ukraine

District U Undistricted Clubs in Europe


Statuten van de club  

You can find here the standard Club Constitution for clubs of Toastmasters International

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 dec 05.  Nadien gewijzigd: 4dec07; 7dec10; 6sep11; 1okt13; 21okt14; 6okt15; 5apr16; 4okt16; 17okt17; 2okt18

HOOFDSTUK I  - ORGANISATIE

A. Aanhangsel met de Eigen Keuzes van de Club: Naast de Engelstalige “Club Constitution for Clubs of Toastmasters International” is ook het "Addendum of Standard Club Options” in de onderstaande Nederlandse vertaling, als volgt van toepassing:

1.   Naam en locatie:                                                 Het Sprekersgilde,  Amsterdam

2.   Samenstelling van de leden:                               Geen beperkingen

3.   Erelidmaatschap:                                                half jaar

4.   Inschrijfgeld nieuwe leden[1]:                          € 28,-

5.   Contributie aan het Sprekersgilde[2]:              € 90,- [vanaf 1 april 2019] per half jaar, vooruit of uiterlijk te betalen op 15 september en 15 maart

6.   Kosten bij hernieuwd lidmaatschap:                    geen

7.   Kosten bij overgang van andere club:                 geen

8.   Contributie van inactieve leden[3]:                  € 45,- [vanaf 1 april 2019] per half jaar, vooruit of uiterlijk te betalen op 15 september en 15 maart

9.   Regelmatige bijeenkomsten:                               1ste, 3e en 5e Dinsdag van de maand om 20:00 u op De Wittenstraat 43, Amsterdam

10. Vergaderingen van het Bestuur:                            maandelijks

11.  Aanvullende functionarissen:                               Er zijn geen aanvullende functionarissen

12. Ambtstermijnen:                                                 geheel jaar van 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar

13. Orderegels[4]:                                                   Niets anders dan “Robert’s Rules of Order Newly Revised

B. Aanvullende clubgegevens:

Tijd van de bijeenkomsten:                                        standaard om 20:00 u

Plaats van de bijeenkomsten:                                    standaard op De Wittenstraat 43, 1052 AL  Amsterdam

Eigen websites voor PR:                                           hetsprekersgilde.toastmasters.nl èn hetsprekersgilde.tmclub.eu

Clubadministratie website:                                       www.tmclub.eu ook bekend als ‘easy-Speak

E-mailadres van de club:                                          hetsprekersgilde@hotmail.com

C. Begroting: De jaarlijkse begroting loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar. Het goedkeuren van de begroting door de leden vindt echter in oktober plaats, omdat dan pas bekend is hoeveel leden hun lidmaatschap in september verlengd hebben.

D. De algemene Ledenvergadering (ALV): De ALV van het Sprekersgilde vindt begin oktober plaats. Voor deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen op de agenda:

                   1 - Ontvangst van het financiële jaarverslag en het jaarverslag van de kascommissie;

                   2 - Herziening van het Huishoudelijk Reglement;

                   3 - Het jaarlijkse ‘Club Succes Plan;’ en

                   4 - Wijziging en goedkeuring van de jaarlijkse begroting

E. Onkostenvergoedingen voor het bezoeken van vergaderingen door bestuursleden.[5] Voor het bijwonen van officiële districtsvergaderingen door onze eigen afgevaardigde raadsleden van de Districtsraad (de Clubvoorzitter en de Vicevoorzitter Educatie) bestaat een vergoeding van 50% van de gemaakte inschrijfkosten. Voorwaarde voor uitkering is de aantoonbare aanwezigheid bij deze vergaderingen en een maximum van twee maal per bestuursjaar. Overige bestuursleden ontvangen maximaal 50% van deze vergoedingen. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat het totaal van deze vergoedingen bij de afsluiting van het boekjaar een maximum van 20% van het banksaldo niet overstijgt.

F. Reisvergoeding bestuurstrainingen[6]: Van bestuursleden, die reiskosten moeten maken om aan een Bestuurstraining te kunnen deelnemen, wordt de trein- of autoreis vergoed tot €0,17/km voor de reisafstand, gerekend vanaf Amsterdam (volgens opgave door de  NS cq de ANWB).

HOOFDSTUK II   -   EDUCATIE

G. Onkostenvergoedingen:

1.  Deelnemers aan wedstrijden[7]: Wedstrijddeelnemers, die het Sprekersgilde op divisie- of districtsniveau, danwel tijdens de Nederlandse Open Kampioenschappen vertegenwoordigen, komen in aanmerking voor een onkostenvergoeding (dit geldt alleen voor de reiskosten en het inschrijfgeld). Hiervoor wordt elk jaar op de clubbegroting een bedrag gereserveerd, waarvan maximaal de helft per persoon en per half jaar beschikbaar wordt gesteld. Het totale, hiervoor gereserveerde bedrag, is maximaal 20% van het banksaldo per afsluiting van het boekjaar.

2.  Gastsprekers: Gastsprekers, die op uitnodiging van het bestuur van het Sprekersgilde een presentatie geven, komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding op basis van tweedeklas openbaar vervoer.

H. Timing[8]: Om te bereiken dat een bijeenkomst op schema loopt en alle sprekers aan het woord komen,  zal de tijdwaarnemer 30 seconden na een rood signaal strategisch applaus inzetten.

I. Afmelden[9]: Indien een lid binnen 16 uur voor een clubbijeenkomst onverwacht is verhinderd om die  bijeenkomst te bezoeken zal hij/zij de Toastmaster van de avond telefonisch inlichten.

HOOFDSTUK III   -   WORKSHOPS

J. Gemaakte kosten van workshops. Leden van de club die een workshop organiseren mogen werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten voor lesmateriaal en printen laten vergoeden. Er is echter geen reiskostenvergoeding voor kosten van het openbaar vervoer of de kosten voor het gebruik en parkeren van eigen auto. Ook zijn eventuele maaltijden tijdens een training voor eigen rekening en dus niet vergoed.


HOOFDSTUK IV   -      SOCIAAL & ONTVANGST

K. De Bar:

Na afloop van een reguliere bijeenkomst worden drankjes en versnaperingen geserveerd. De kosten van alleen de versnaperingen komen ten laste van de clubkas. Hiervoor wordt een bedrag in de begroting opgenomen.

HOOFDSTUK V   -    LIDMAATSCHAP

L. Contributie:

1. Halfjaarbasis[10]: Het lidmaatschap voor een halfjaar begint op 1 oktober en 1 april. Alle leden betalen voor zes maanden lidmaatschap. Half september wordt betaald voor oktober t/m maart en half maart wordt betaald voor april t/m september. Nieuwe leden betalen alleen tot het einde van de huidige lidmaatschapshalfjaar.

2. Stoppen vóór 1 april of 1 oktober[11]: De contributie aan het Sprekersgilde is opgebouwd uit zowel een afdracht aan Toastmasters International als een bijdrage aan de club. Als een lid, om welke reden dan ook, vóór 1 april of 1 oktober zijn/haar lidmaatschap opzegt, kan het lid zijn/haar bijdrage aan de club voor de overgebleven maanden niet terugontvangen.

3. Wijziging van lidmaatschapsstatus[12]: Leden, die wegens omstandigheden gedurende een bepaalde periode minder of niet beschikbaar zijn, kunnen aan het begin van het lidmaatschapshalfjaar kiezen voor ‘inactief’ lidmaatschap. Als dat lid halverwege het halfjaar de status van hun lidmaatschap weer van inactief naar actief wil wijzigen, betaalt hij/zij per maand, op basis van het verschil tussen ‘actief’ en ‘inactief’, tot aan het einde van het lidmaatschapshalfjaar. Dit laatste kan maximaal één maal per lidmaatschapshalfjaar.

M. Startdata: Vanaf het moment dat een lid is ingestemd, begint het daadwerkelijke lidmaatschap bij het Sprekersgilde. Het clubbestuur bepaalt echter of het daadwerkelijke lidmaatschap aan de mondiale organisatie van Toastmasters International de volgende dag start, danwel op de eerste dag van de daarop volgende maand. Dit heeft te maken met het ‘Distinguished Club’-programma en de ledenwervingwedstrijden van Toastmasters International.

N. Definitie van ‘actief’ lidmaatschap[13]: Actief lidmaatschap betekent het naleven van de ‘Belofte van Toastmasters’, inclusief het regelmatig aanwezig zijn, het zorgvuldig voorbereiden van rollen en spreekbeurten en het actief deelnemen aan één van de vijf volgende clubcommissies: Bestuur, Educatie,  Lidmaatschap, Public Relations en ‘Sociaal en Receptie’.

Alleen leden die hun aanwezigheid op tmclub.eu (easy-Speak) aangeven, komen in aanmerking voor rollen. Leden, die om voor hen moverende redenen geen internet gebruiken, zijn zelf verantwoordelijk om hiervoor een computerbuddy te vinden. Onder clubbijeenkomsten worden verstaan: reguliere bijeenkomsten, feesten, educatieve sessies, clubwedstrijden, enz.

O. Communicatie tussen de leden[14]: Leden zullen clubmail minstens één keer per week lezen en afhandelen.

P. Leden aantal: We streven naar een ledenaantal van tussen de 27 en 32 personen.[1]   I-A.4: Het “Inschrijfgeld Nieuwe Leden” is het inschrijfgeld dat eenmalig betaald wordt wanneer iemand voor het eerst lid van zijn/haar eerste Toastmasters club wordt. Hierbij inbegrepen zijn de kosten van de werkboeken ‘basis communicatie’ en ‘basis leiderschap’ en de eerste twee werkboeken ‘gevorderde communicatie’. Het bedrag is gebaseerd op USD20,- die het Sprekersgilde aan Toastmasters International betaalt, plus een toeslag van 2% i.v.m. de wisselkoers en ca €10,- extra om de kosten van de oriëntatie en inwijdingsceremonie van nieuwe leden te dekken.

[2]   I-A.5: De “Contributie aan het Sprekersgilde ” bedraagt €14 per maand. Deels is gebaseerd op de afdracht van USD 45,- plus een opslag van 2% i.v.m. de wisselkoers dat namens de leden van onze club aan Toastmasters International betaald wordt.  Deels is een bedrag dat ten goede komt aan het budget van de club.

[3]   I-A.8: De “Contributie van inactieve leden” heeft betrekking op het lidmaatschap aan Toastmasters International voor het bedrag van USD 45,- per halfjaar dat, ook voor inactieve leden, aan TMI betaald wordt, plus een toeslag van 2% i.v.m. de wisselkoers en een klein bedrag dat ten goede komt aan het budget van de club. We verwachten niet bij voorbaat dat inactieve leden tijdens clubbijeenkomsten aanwezig zijn; ze zijn echter altijd welkom en bij voorbaat uitgenodigd voor alle bijeenkomsten, met inbegrip van clubwedstrijden, het winter- en het eindejaarsfeest. Inactieve leden hebben echter geen stemrecht, mogen niet in het bestuur, tellen niet mee in een quorum voor clubzaken, en mogen niet meedoen in speechwedstrijden.

[4]   I-A.13: ‘Robert’s Rules of Order Newly Revised’ (1876) is een boekje, geschreven door Brig. Gen. H.M. Robert. In Engels sprekende landen wordt het (in 2014: 11e uitgave) in parlementen en andere organisaties op grote schaal gebruikt, om algemene omgangsregels vast te stellen. De regels in het boekje mogen overtuigingskracht hebben, maar zijn desondanks ondergeschikt aan de wet. Het exemplaar van de laatste uitgave dat het Sprekersgilde bezit, ligt ter inzage van de leden.

[5]   I-E: Elk jaar organiseert het district niet alleen wedstrijden, workshops, en in november en mei een conferentie, maar ook vergaderingen voor zaken die het gehele district betreffen. Elke club mag twee stemmen uitbrengen voor het goedkeuren van het districtsbudget, de verkiezing van districtsleiders en andere zaken die het district aangaan. Om de wensen van onze clubleden bij deze districtszaken te laten meetellen worden onze twee eigen raadsleden voor de Districtsraad aangemoedigd om bij die conferenties aanwezig te zijn en vervolgens hun ervaring en kennis met de club te delen. Ook andere leden van het bestuur worden aangemoedigd deze conferenties te bezoeken.

      Hiervoor wordt elk jaar een bedrag gereserveerd dat afhankelijk is van het aantal bestuursleden en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Omdat de hoogte van het bedrag door het bestuur in de begroting wordt vermeld, zijn hiervoor de onder E genoemde richtlijnen in het Huishoudelijk Reglement opgenomen.

[6]   I-F.: Het district biedt in juni en januari bestuurstrainingen aan. Wanneer bestuursleden namens het Sprekersgilde naar deze trainingen reizen, worden ze bij het maken van de onkosten, financieel gesteund als omschreven.    

[7]   II-G.1: Het vergoeden van deze onkosten is bedoeld om leden van het Sprekersgilde in de gelegenheid te stellen door trainingen en wedstrijden meer ervaring op te doen en deze kennis met de leden te delen.

[8]   II-H: Een van de oefeningen van functionarissen bij bijeenkomsten van het Sprekersgilde is zodanig te leren plannen dat een bijeenkomst op tijd begint en eindigt. Om te voorkomen dat het schema uitloopt en latere sprekers te kort wordt gedaan, heeft het Sprekersgilde de volgende maatregel vastgesteld. Iedere spreker krijgt voor een spreekbeurt een maximum aantal minuten ter beschikking. Hoe fascinerend het onderwerp en hoe gedreven de spreker ook mag zijn, de oefening houdt op als de spreker een halve minuut over zijn/haar limiet gaat. Een volgende oefening van spreekbeurten die volgens de methodiek van Toastmasters worden gehouden is, te bereiken dat de beoogde leerdoelen daadwerkelijk gestalte krijgen.

[9]   II-I: Tot 16 uur voor een bijeenkomst kan iedereen zich op de website afmelden. Daarna is de agenda soms al geprint en kijkt de Toastmaster niet altijd meer naar de website.

[10] V-L.1: Het lidmaatschapsjaar van het Sprekersgilde loopt synchroon met het schema volgens welke de club haar afdracht aan Toastmasters International moet doen. Toastmasters International heeft het jaar in twee perioden van zes maanden verdeeld.

[11] V-L.2: Aan alle leden wordt gevraagd hun lidmaatschap 6 maanden vooruit te betalen. Voor een goede planning heeft het Sprekersgilde besloten om, in situaties waar dat aan de orde komt, geen bedrag terug te betalen.

[12] V-L.3: Het kan zijn dat een lid even geen tijd heeft om aan alle verwachtingen van actief lidmaatschap te voldoen, maar toch niet wilt stoppen als lid. Te denken valt aan zwangerschapsverlof, tijdelijke detachering, verhuizing, echtscheiding, verlengde vakantie enz. In tegenstelling tot actieve leden verwachten we van inactieve niet bij voorbaat dat ze naar clubbijeenkomsten komen, op voorwaarde dat ze aangeven wanneer ze wel komen. Inactieve leden mogen geen speeches houden, niet deelnemen aan wedstrijden, niet deelnemen aan het bestuur en niet stemmen tijdens ledenvergaderingen. Daarom is het bedrag van inactief lidmaatschap alleen gebaseerd op de afdracht aan Toastmasters International en een klein bedrag voor eventuele clubkosten in het geval het inactieve lid wel aanwezig is.

        Omdat in het Sprekersgilde het lidmaatschap maar twee keer per jaar, en wel in september en maart, wordt betaald, kan een inactief lid ook alleen in september en maart het gereduceerde bedrag van inactief lidmaatschap laten ingaan of beëindigen.

[13] V-N: Leden worden geacht vooraf zelf aan te geven of ze, om welke reden dan ook, tijdelijk inactief beschouwd willen worden. Volgens de statuten van Toastmasters International mag het bestuur echter ook zelf de status van actief naar inactief lidmaatschap omzetten als het lid de definitie van actief lidmaatschap niet naleeft.

[14] V-O: Uit alle mogelijke communicatiemiddelen, zoals SMS, telefoon, What’s App, e-mail, Twitteren etc. die iedereen in deze tijd ter beschikking staan, heeft het Sprekersgilde ervoor gekozen om e-mail als communicatiemiddel met en tussen de clubleden te hanteren.

 

Toastmaster Automation v2.20 - Powered by easy-Speak   © 2005-19 MalW

Terms and Conditions (Revised 2018-04-23)       Privacy Policy (Revised 2018-04-23)
The names Toastmasters International and all other Toastmasters International trademarks and copyrights are the sole property of Toastmasters International
This website is developed, supported and financed by Toastmaster members for use in their own clubs and is only available to Toastmaster clubs. It is not financed or supported by Toastmasters International in any way.